Møldrup Lokalhistoriske Arkiv
Lokalhistorisk Arkiv for Møldrup og Omegn

Hvam

Hvam Beboerforening

En aktiv forening, som arbejder for, at Hvam er et godt og trygt sted at bo og leve. Foreningen arbejder for at sammenholdet bliver endnu bedre end det i forvejen er. Der bliver lavet aktiviteter på tværs af alder og køn, hvor man forsøger at inddrage alle i det unikke sammenhold.

Foreningen samarbejder bl.a. med Hvam Kultur- og Forsamlingshus, Hvam menighedsråd, Hvam spejderne og Børnehaven Solstrålen om forskellige aktiviteter gennem årets løb. Som eksempel kan nævnes Sct. Hans, fællesspisning, julefrokost og juletræ.

Den eksisterende legeplads på området ved Skovtoften er blevet renoveret og der er anlagt petanquebaner til glæde for både unge og ældre.

Der er også etableret rastepladser ved Himmerlandsstien og lavet en trampesti ved Hvam Bæk, således at både byens borgere med også gæster kan nyde naturen lige i udkanten af byen.

Da kommunen for nogle år siden sanerede en ejendom på Kirkebyvej, anlagde Hvam Beboerforening en plæne med rosenbede, bord og bænke, til glæde for alle i by og på land.

Gennem mange år er der også flag ved alle indfaldsveje, som bliver rejst ved festlige lejligheder, ligesom der bliver flaget ved runde fødselsdage, jubilæer m.m. på flagstangen midt i byen.

Der er for få år siden blevet opsat byporte, som kan benyttes af alle foreninger til at informere om aktiviteter i sognet, og til jul bliver der også sørget for julebelysningen gennem byen og der bliver rejst et grantræ med lys på bymidten.

Hvam Beboerforening har også ydet støtte til Børnehaven Solstrålen, da den er vigtig for byens borgere og bosætningen i området. Gennem støtten til børnehaven, er deres legeplads åben for byens borgere uden for børnehavens åbningstid.

Som noget ret nyt, har beboerforeningen stået for anskaffelsen af en hjertestarter, sådan at Hvam er et trygt sted at bo, selv om vi er et udkantsområde i den nordlige del af Viborg kommune.

 

Trafiksikkerhed ved A13

Som et af de første tiltag, efter indlemmelsen i Viborg kommune, blev der lavet svingbaner på Hovedvej A13 både ind mod Hvam by, men også til modsatte side ind mod Hvam Cafeteria og vejen mod Hvilsom.

Tiltaget har bevirket at der næsten ikke er sket ulykker i krydset.

Erhvervscenter i DLG bygninger

Der arbejdes med at skabe et erhvervscenter på “Mølle”-grunden, det som vi i dag kender som området hvor DLG havde foderstof.

Det er meningen, der skal skabes mulighed for at leje sig ind i bygningerne for erhvervsdrivende, noget som på sigt vil give udvikling og nye arbejdspladser i området .

 

Transformator i Gl. Hvam

For ikke så mange år siden blev mange af de gamle transformatorer rundt om i landet koblet fra og tårnene blev væltet.

Tidligere borgmester Richardt Gundersen mente det var synd at fjerne transformatoren ved Gl. Hvam da et stykke af Danmarkshistorien så ville forsvinde, og sammen med en kreds af borgere oprettede han Transformatorforeningen, der står for vedligeholdelse af og omkring tårnet.

 

Hvam sognehus

Hvam menighedsråd havde gennem nogle år søgt efter lokaler, der var egnede til sognehus, og da spejderne gerne ville afhænde spejderhuset slog man til og købte huset.

Det blev efterfølgende renoveret og fungerer nu som et samlingssted for konfirmandundervisning, mødelokaler for diverse missionske foreninger og selvfølgelig som et sted, hvor menighedsråd holder møder og arrangerer sogneaftener og frokost samt kaffe efter gudstjenester og meget mere.

 

Idrætsforeningen KVIK

Foreningen har mange former for idræt på programmet, lige fra fodbold, hvor man for nuværende har seniorhold i serie 2, 3, 5 og 6 og mange unge, som træner og spiller i Aalestrup, da man har indgået et samarbejde med Aalestrup Idrætsklub om samarbejde indenfor fodbold generelt.

Desuden har man gymnastik, håndbold, badminton, motionsløb m.m. på programmet, hvor man bruger faciliteter i både Hvam, Simested og Hvilsom.

KFUM-spejderne i Hvam

Foreningen er gammel, mere end 60 år, og der er i dag ca. 60 medlemmer fra Hvam og omegn. Foreningen har haft til huse i det nuværende sognehus, men spejderne holder nu til på Hvam skole, hvor man har lejet den gamle del af skolen af Viborg kommune.

Spejderne har restaureret en hel del af bygningerne med frivillig hjælp fra ledere og forældre.

Flytningen til de nye lokaliteter har været et ønske gennem flere år, da man manglede plads både inden- og udendørs, og det har man nu fået på skolen og har dermed også opnået optimale forhold for spejderlivet.

Spejdergruppen har altid haft utrolig stor opbakning i lokalområdet fra både børn, forældre, ledere og gamle spejdere - et helt unikt sammenhold som man tilstræber at værne om. Spejdergruppen har også stor succes med at lave arrangementer i lokalområdet, både mht. spejderne alene men også sammen med andre foreninger i området.

 

HATTEN på Hvam Skole

Hatten er et nyopstartet aktivitetstilbud for fysisk og psykisk udviklingshæmmede som er fyldt 18 år. Formålet er at give den enkelte en aktiv og meningsfuld hverdag, hvor det individuelle behov er i centrum. Der arbejdes med tydelig kommunikation f.eks. i form af tegn til tale og billed kommunikation.

I løbet af dagen foregår der forskellige aktiviteter, f.eks. starter hver dag med motion enten i form af en cykel- eller gåtur. Der er også mulighed for boldspil i gymnastiksalen.

Af forskellige værkstedstilbud kan nævnes træ- og kreativ værksted med produktion af fuglehuse, sjove spil, små og store kunstværker.

I køkkenet bager vi brød og tilbereder den daglige frokost. I sommerperioden laves der også bålmad.

Områdets græsplæner slås og der er planer om at lave køkkenhave til eget forbrug. Desuden startes der nu op med at kløve brænde.

 

Hvam Skole

Siden skolen lukkede er der blevet gjort en stor indsats for at bevare og bruge den.

Der blev dannet et udvalg, som står i spidsen for opsyn, varmestyring, forbrug, samt udlejning af skolen. Man har formået at holde gang i skolen og få flere aktiviteter til området.

Med det nybyggede “Hjertebo” og “Hatten”, giver det et godt socialt miljø omkring skolen.

Den gamle del af skolen bruger spejderne, efter det gamle spejderhus blev solgt og ombygget til sognehus. Spejderne har selv sammen med de lokale renoveret lokalerne, og skabt et skønt inde- og udeområde til spejderaktiviteter.

I gymnastiksalen er der aktiviteter både dag og aften. Idrætsforeningen bruger den til børnegymnastik og lege, børnehaven bruger den til aktiviteter, småbørnsgruppen bruger den til hygge og aktiviteter, der danses sumba, spilles badminton m.m.

Den sidste del af skolen bruges i dagtimerne af “Hatten”, et aktivitets tilbud for handicappede, og om aftenen bruges lokalerne af lokalsamfundet. Spillemændene samler hver mandag 15-20 stykker der øver og hygger sig, og den første mandag i måneden inviterer spillemændene til fællessang og hygge for alle interesserede, der er altid mange mennesker.

Derudover bruges lokalerne af: De kreative Tøser, EDB for de ældre, EDB marathon i weekender for de unge, loppemarkeder, stort julemarked på hele skolen, hunde dressur og mange flere ting.

Hjertebo - et bosted med nærvær og omsorg

Den selvejende institution Hjertebo åbnede 1. august 2012 og er aktuelt hjem for 5 beboere. Beboerne er alle voksne med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne med behov for døgndækning. Hjertebo har 12 lejligheder, og de sidste 7 pladser bliver lige så stille fyldt op. Beboerne er både fra Viborg Kommune og andre kommuner, herunder f.eks. Morsø og Silkeborg.

Hjertebo er bygget på et stykke jord, der oprindeligt var tiltænkt som boldbaner for Hvam Skole. Bygningerne på i alt 930 kvadratmeter er handicapvenlige, miljø-mærkede og med både solceller og jordvarme.

Der er i lokalsamfundet stor støtte til Hjertebo, eksempelvis var der 200 mennesker til åbent hus og 250 mennesker til indvielse, dette en blanding af både lokale og ikke-lokale mennesker.

Hjertebo har tilført lokalsamfundet både 12 nye indbyggere og samtidig 14 nye arbejdspladser. Der er potentiale for yderligere både indbyggere og arbejdspladser, idet Hjertebo ejer en ubenyttet matrikel, hvorpå der er planlagt endnu en institution på et senere tidspunkt."

 

Naturbørnehaven Solstrålen

Vi har her i Hvam en stor og dejlig Naturbørnehave med stort udeareal og eget skovstykke, tæt på naturen og med masser af udfoldelsesmuligheder. Vi har aktuelt 25 børn i børnehaven og der kommer flere hen over efteråret. Vi har ansat 1 pædagogisk leder, 1 pædagog, 2 pædagogmedhjælpere, alle på fuld tid, herudover har vi en flex-job-ansat medhjælper 20 timer ugentligt, samt en praktikant 12 timer ugentligt.

Da Naturbørnehaven Solstrålen pr. 01.03.12 blev et privat pasningstilbud sluttedes cirklen, Børnehaven opstod oprindeligt som puljeordning men overgik, for en årrække, til offentlig institution, for nu at være tilbage på forældrenes hænder som selvejende institution.

Siden overtagelsen har vi arbejdet hårdt på at renovere og forny børnehaven der på mange områder var misligeholdt og nedslidt. Samtidig har fokus været at skabe og udvikle et sundt og godt pasningstilbud til vore børn, et tilbud der tager udgangspunkt i den natur der omgiver os og sikrer at:

                      Børnene oplever tryghed og genkendelige rammer

                      Børnene udfordres og udvikles med udgangspunkt i det enkelte barns styrker og kompetencer

                      Børnene opnår en positiv egenforståelse og derved opnås selvværd og selvtillid.

                      Børnene lærer at udvise rummelighed, indgår i det sociale fællesskab og forholder sig til de sociale

                           forskelligheder og hinanden

                      Børnene støttes i at bruge, forstå og passe på naturen, lærer at føle ansvar for naturen og lokalområdet,

                           opnår forståelse for - og kendskab til bæredygtighed og naturbeskyttelse som en integreret del af

                           deres dagligdag.

                      Børnene bruger IT i dagligdagen til vidensøgning og læring.

                      Fantasien trives og udvikles

                      Børnene udfordres, mærker sig selv og opnår motivation, vedholdenhed, selvindsigt og selvværd

På sigt har vi, i forældre­grup­pen, en drøm om at skabe en bære­dygtig, og i videst muligt omfang, selvforsynende institution. Samtidig er det vigtigt for os at vores børn opnår en forståelse for det omgivende samfund og fortrolighed med den IT-teknologi vi benytter os af i dagliglivet, hvorfor det har høj prioritet hos os at få introduceret IT-teknologi i børnehøjde i institutionen.

Foreningen Gode børneliv i Hvam Sogn

Der har gennem hele forløbet med overtagelse og etablering af Naturbørnehaven været en enorm lokal opbakning og støtte, hvorfor det også var helt naturligt at børnehavens rammer skulle bruges til andet og mere end institution.

Foreningen Gode børneliv i Hvam Sogn blev dannet med det formål at skabe og sikre tilbud i Hvam Sogn der understøtter vore børns trivsel, og fremmer et sundt, aktivt og udviklende børneliv, primært i førskolealderen. Dette gennem at give børnene rum og mulighed for at etablere og udbygge tilknytning til hinanden, - lokalområdet og - naturen.

Med udgangspunkt i ovenstående arbejder foreningen for:

                      at sikre der tilbydes pasning til børn i førskolealderen i sognet, af høj kvalitet.

                      at støtte, etablere og videreudvikle børnerelaterede miljøer og aktiviteter i sognet.

Foreningen har med stor succes, opstartet legegruppe for 0-3 årige og arbejder aktuelt med at etablere lektiecafe for de større børn.

Foreningen har, med støtte fra Beboerforeningen, haft mulighed for at istandsætte børnehavens legeplads og tegne forsikring, så legepladsen nu, i børnehavens lukketid fungerer som privat legeplads med offentlig adgang.

 

 

Hvam Kultur- og Forsamlingshus

Siden 1998 har huset været ejet af byens borgere, da de sidste ejere ikke længere kunne få økonomien til at holde. Der har siden dengang været en bestyrelse til at stå for driften og borgerne har med stor iver hjulpet til ved renovering af huset, så det i dag står som en flot bygning, ligesom der indvendig er sket rigtig meget med modernisering og udskiftning af inventar og maling af de forskellige rum.

I dag råder man over et hus med flere udlejnings­mulig­heder fra krostuen til den store sal, og i 2012 har man næsten nået målet for udlejninger ud fra budgetterne og for 2013 er der allerede nu bestilling på 11 arrangementer.

I korte træk har der siden 2009 været foretaget en gennemgående renovering af huset som frivillige har stået for. Salen har fået nyt udluftnings-anlæg, nye vinduer, nye radiatorer, nyt glasvæv, maling og nyt gulvtæppe. Gangen er blevet malet og der er lagt nyt tæppe på gulvet. I det lille mødelokale er der blevet sat glasvæv op, malet og lagt nyt gulvtæppe. Toiletterne er blevet "shinet" op med maling og krostuen er blevet malet og også her lagt nyt gulvtæppe. Udenfor lavede man et halvtag til rygerne, kaldet "cerutten", lejligheden over huset er blevet isoleret under taget, der er kommet nye vinduer i køkken, krostue, mødelokale og toilettet. Inden for det seneste år er den tidligere træfacade blevet revet ned og væggen er muret op igen, der er kommet nye solbænke ved alle vinduerne, og huset er blevet malet udvendig, og som det sidste er der her for nylig blevet malet nyt navn på muren. Der er også blevet rokeret rundt i køkkenet i sommeren 2012, og der er blevet købt ny opvaskemaskine.

Udover alt dette har bestyrelsen fået meget hjælp af frivillige til hverdags ting i og omkring huset, bl.a. med en sekretær, PR-ansvarlig, en der laver scrap-bog, til vindues vask og pudsning, rengøring omkring bygningerne bl.a. udkrudtsfjerning og der bliver revet og fejet omkring huset hver fredag, ligesom der er en frivillig person som står for opkrævning og opgørelse af klublottoet til støtte for huset. 2 gange om året mødes mange af byens og egnens borgere, hvor der bliver indkaldt til hovedrengøring.

I dag står huset flot og præsentabelt og spørger man rundt i byen og på egnen kan huset slet ikke undværes. Det er ligesom blevet en "institution", hvor man holder fester m.m.

 

Petanque og legeplads

For de ældre og pensionisterne har anlæggelsen af petanque-banerne for nogle år siden været inspirationen til at komme hjemmefra en gang om ugen i sommerhalvåret for at spille petanque på banerne  ved det grønne område ved Skovtoften.

I den modsatte ende af området er anlagt legeplads med sandkasse, gynger, rutchebane m.m. til børnenes store glæde.

Grøn udvikling i Hvam

Projektet er en del-realisering af Borgernes Udviklingsplan, Hvam 2006, som er udarbejdet af borgere i Hvam i perioden juni-december 2006.

Projektet indeholder 3 sammenhængende punkter af Borgerplanens i alt 19 punkter:

                      1.                   Etablering af "Bypladsen",

                      2.                   "Det Grønne Forsamlingshus" og

                      3.                   Trampestien mellem Gl. Hvam og Hvam. (Etablering af sti-

                                            system mellem Gl. Hvam og Hvam St.)

 

Bypladsen

Pladsen er placeret midt i byen hvor den gamle købmandsforretning lå.

Bypladsen (grunden) skal blive et torv i Hvam. Pladsen opdeles i et egentlig torv med belægning og et grønt opholdsareal. På torvet etableres bænke, stenkunst, og et læ- og cykelskur. På det øvrige areal, etableres en grøn oase med plæner, bænke og beplantning. De gamle er træer bevaret for at give pladsen karakter. Grundens særlige facon med en lang "tarm" gøres til adgangsvej til det "Det Grønne Forsamlingshus".

 

Det Grønne Forsamlingshus

Forsamlingshuset etableres i slugten ved Hvam Bæk mellem Idrætsforeningens baner og bækken.

Det Grønne Forsamlingshus" indrettes til forskellige friluftsaktiviteter, som forener de forskellige interesser, der støder op til arealet: kultur, sport og natur.

Der etableres et stort bålhus, hvor grupper får mulighed for at kunne tænde bål og hygge sig - eller blot komme i tørvejr på en regnvejrsdag.

Desuden etableres der en motorikbane med redskaber i robuste naturmaterialer. Redskaberne kan dels bruges som legeredskaber og dels som motionsredskaber / forhindringsbane af Spejderne, "Hjertebo", børnehaven, idrætsforeningen (opvarmning/forhindringsbane) samt børn hvis forældre er til selskab i Hvam Kultur- og Forsamlingshus. Til de små børn etableres der et legetårn.

Endelig skal der etableres en amfiscene i skrænten, hvor beboerne skal samles til sang-, musik-, foredrags-, møde- eller teater arrangementer.

Der etableres stier til hhv. Kulturhuset, Bypladsen, Himmerlandsstien og Gl. Hvam langs bækken.

 

Trampesti

Der er etableret en trampesti i slugten mellem Hvam og Gl. Hvam. Den lille dal har stor naturmæssig og rekreativ værdi, hvilket er et uvurderligt plus for byerne hvor der ikke er adgang til naturoplevelser uden at man skal starte en bil.

Der er mulighed for at udvide stisystemet, fx kan der laves en sløjfe ad asfalteret vej -grusvej til Egebroen eller videre langs bækken ned til Simested å - ligeledes et enestående stykke fredet natur.

Planlægningen af projektet startede i 2009 som et projekt finansieret af LAG, Region Midt og Viborg Kommune med anlægsstart i 2010 og afslutning i 2012. Men projektet er trukket ud, dels fordi kommunen ikke kunne erhverve ejendommen hvor bypladsen skal etableres og dels fordi der skal laves nye kloaker (2013) på grunden hvor Det Grønne Forsamlingshus skal være. Vi forventer at blive færdige i 2014.

  

se også

http://www.viborglandogby.dk/Hovedmenu/Møldrup-område/Landsbyerne/Hvam.aspx

 

©Copyright 2012 - Lokalhistorisk Arkiv for Møldrup og Omegn - Udviklet af Thomas Sloth